Πρωτοβουλία για τη διαφάνεια από 60 Οργανώσεις

protovoulia_gia_diafaneia

Με στόχο την ανάδειξη της διαφανούς και αξιόπιστης λειτουργίας τους, περισσότερες από 60 οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών συνυπογράφουν κείμενο θέσεων και αρχών.

Οι Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών (Ο.Κοι.Π.), στηριζόμενες στην ιδιωτική πρωτοβουλία, διαδραματίζουν εδώ και δεκαετίες σημαντικό ρόλο στην ελληνική κοινωνία, υλοποιώντας δράσεις για την αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων με γνώμονα το κοινό καλό.

Αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες λειτουργώντας συμπληρωματικά του κράτους για την αντιμετώπισηκοινωνικών προβλημάτων, τη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την προώθηση της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, την προστασία του περιβάλλοντος, την ανακούφιση πληθυσμών σε έκτακτες ανάγκες (ανθρωπιστικές κρίσεις), καθώς και σε μια ακόμα σειρά νευραλγικών πυλώνων.

Με αφορμή εκτενή δημοσιεύματα, αλλά ενίοτε και αναφορές εκ μέρους των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων της πολιτείας για δυσλειτουργίες σε κάποιες οργανώσεις, στους ελέγχους που προβαίνει προς αυτές, με σπανιότατες αναφορές στα αποτελέσματα των ελέγχων, δημιουργείται πρόσφορο έδαφος για γενικεύσεις και δυσφήμιση του συνόλου των οργανισμών που λειτουργούν στην ελληνική κοινωνία.

Διαφάνεια & Αποτελεσματική Λειτουργία

Είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι η δραστηριότητά των Ο.Κοι.Π. είναι διαφανής και υπόκειται σε αποτελεσματικούς μηχανισμούς ελέγχου. Είναι καθήκον όλων να αναδείξουμε τη διαφάνεια ως βασική αξία για την ανοικτή και εποικοδομητική σχέση μεταξύ των οργανώσεων και του κοινού.

Έλεγχος & Διασφάλιση Αξιοπιστίας

Υπάρχουν αποτελεσματικοί τρόποι ελέγχου των οργανώσεων και στηρίζουμε την ιδέα της επίβλεψης για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας τους. Ωστόσο, ζητάμε την εφαρμογή των μέτρων, συμπεριλαμβανομένων συμπληρωματικών δικλείδων, όπου απαιτείται,  προκειμένου να ενισχυθεί η διαφάνεια και να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη του κοινού.

Ήδη το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη Δημόσια Βάση Δεδομένων και το Ειδικό Μητρώο Οργανώσεων τηςΚοινωνίας των Πολιτών είναι μια ουσιαστική κίνηση από την πλευρά του κράτους για την πλαισίωση τηςλειτουργίας των οργανώσεων. Είναι απαραίτητο, όμως, να ενισχυθεί και να παρέχει σαφείς κανόνες για τηδιαφάνεια, εξασφαλίζοντας την ορθή λειτουργία των οργανώσεων, χωρίς αποκλεισμούς. Μόνο με αυτόν τον τρόπο δύναται να διασφαλιστεί η συνεχής αλληλεπίδραση μεταξύ των οργανώσεων και της κοινωνίας, δημιουργώντας ένα περιβάλλον όπου η διαφάνεια είναι το βασικό στοιχείο της κοινωνικής εμπιστοσύνης καιτης ενθάρρυνσης των πολιτών και όλων των εμπλεκόμενων μερών για την υποστήριξή τους.

Η δημιουργία ενός ανοιχτού διαλόγου και διόδων επικοινωνίας είναι τα κλειδιά προς αυτή την κατεύθυνση. Η προσήλωση στη διαφάνεια θα οδηγήσει σε μια πιο ενδυναμωμένη και αποτελεσματική συμβολή των Ο.Κοι.Π. στην κοινωνία και την επίτευξη των στόχων τους.

Εθελοντισμός & Προσφορά

Σημαντικό είναι να μην ακυρώσουμε τον εθελοντισμό, έννοια αλληλένδετη της προσφοράς και της αλληλεγγύης, αν και χρειάζεται να τον διασφαλίσουμε με τον κατάλληλο τρόπο, προκειμένου να εξασφαλίσουμε την αποτελεσματικότητά του, αλλά και τη μεγέθυνσή του, μία τάση που παρατηρείται και στη χώρα μας.

Στο πλαίσιο της κοινωνίας των πολιτών, ο εθελοντισμός και η προσφορά συμβάλλουν στη δημιουργία ισχυρών κοινωνικών δεσμών και προωθούν την κοινωνική συνοχή. Οι εθελοντικές δράσεις ενώνουν τα μέλη της κοινότητας με κοινά ιδανικά και στόχους, ενώ η προσφορά συμβάλλει στην ανάπτυξη μίας σχέσης αλληλεπίδρασης. Οδηγούν, δηλαδή, προς την αύξηση του κοινωνικού κεφαλαίου, απαραίτητο στοιχείο για την πρόοδο μιας κοινωνίας.

Εντός της κοινωνίας των πολιτών, οι εθελοντικές πρωτοβουλίες και η προσφορά ενισχύουν τον δημοκρατικόχαρακτήρα, προωθώντας την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στις κοινωνικές διαδικασίες. Με τον τρόπο αυτό, ο καθένας/η καθεμία μέσω της παράθεσης των δημόσιων απόψεών του/της, έχει την ευκαιρία να συμβάλλει στον διαμορφωτικό ρόλο της κοινότητάς του/της.

Ο εθελοντισμός και η προσφορά δεν αποτελούν μόνο τρόπο ενίσχυσης της κοινωνίας, αλλά και την ίδια την καρδιά της, καθώς ενθαρρύνουν την αλληλεγγύη, τη συνεργασία και την ανάπτυξη βιώσιμων κοινοτήτων.

Οι θέσεις

Ενθαρρύνουμε τους πολίτες να αξιοποιήσουν τη δύναμη της γνώσης και της πληροφορίας, ώστε να μπορέσουν να επιλέξουν με ευθύνη και με σύνεση τους οργανισμούς που επιθυμούν να στηρίξουν.

Η ύπαρξη της Δημόσιας Βάσης Δεδομένων και του Ειδικού Μητρώου Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών είναι μια πρώτη μορφή πιστοποίησης του έργου των Ο.Κοι.Π., όμως προσκαλούμε τους πολίτες να αναζητήσουν και να ερευνήσουν περαιτέρω τον τρόπο λειτουργίας και τη δράση των οργανώσεων που τους/τις ενδιαφέρουν.

Για να ενισχυθεί η διαφάνεια, μπορούν να εφαρμοστούν τα εξής μέτρα που αφορούν τόσο το κοινό όσο και τις ίδιες τις οργανώσεις:

  • Δημοσίευση Οικονομικών Πληροφοριών | Δημοσίευση και ανάρτηση κάθε χρόνο των οικονομικών τους στοιχείων – ισολογισμών, προσφέροντας διαφανείς πληροφορίες για τα έσοδα, τα έξοδα και τον τρόπο χρήσης των πόρων, καθώς και του ισχύοντος καταστατικού.
  • Διαφάνεια στη Διαχείριση | Εφαρμογή διαφανών διαδικασιών διαχείρισης και κατανομής των πόρων και των χορηγιών. Τόσο από τις Ο.Κοι.Π. όσο και από τους εκάστοτε χρηματοδότες/δωρητές, συμπεριλαμβανομένης της Πολιτείας. Έκδοση πάντα των εκ του νόμου οριζόμενων παραστατικών, μη χρήση ατομικών τραπεζικών λογαριασμών.
     Αυστηροί Κανονισμοί και Ηθικοί Κώδικες | Η θέσπιση αυστηρών κανονισμών και εφαρμογή ηθικών διαδικασιών ενισχύουν την εσωτερική διαφάνεια και εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση προς υψηλά πρότυπα διακυβέρνησης. Αυτό υποστηρίζεται και από δράσεις αυτορρύθμισης του χώρου.

  •  Συνεχής Ενημέρωση του Κοινού | Ενημέρωση του κοινού για τις δραστηριότητές των οργανισμών, τους στόχους τους και τα επιτεύγματά τους, επιδιώκοντας έτσι την «εκπαίδευση» του κοινού στο να επιδιώκει ενημέρωση και να αξιοποιεί την κριτική του σκέψη απέναντι στο έργο των οργανισμών. Αναφορά σεχορηγούς και δωρητές για τη χρήση και την κατανομή της χορηγίας και δωρεάς, όπου αυτό είναι επιτρεπτό, καθώς και εξωτερική αποτίμηση της επίδρασης της προσφοράς ισχυροποιούν τη δράση της ΜΚΟ. 

  • Συμμετοχή Εθελοντών | Η ενεργή συμμετοχή των εθελοντών/εθελοντριών σε δράσεις των οργανώσεων ενισχύει την αποτελεσματικότητα τους.

  •  Για το κοινό | Ζητούν πάντα το εκ του νόμου οριζόμενο παραστατικό, δεν καταθέτουν χρήματα σε προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς, αποφεύγουν την καταβολή μετρητών για μεγάλα ποσά.
  •  Για την Πολιτεία | Διαρκής επίβλεψη της εφαρμογής της υπάρχουσας νομοθεσίας προς όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.
Πρωτεργάτες της πρωτοβουλίας ήταν η κα Αλεξάνδρα Μαρτίνου (ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ), ο κ. Σωτήρης Πετρόπουλος (HIGGS), η κα Βάλια Φράγκου (Σύμβουλος Φιλανθρωπίας), ο κ. Νίκος Χαραλαμπίδης (Greenpeace Ελλάδα), ο κ. Δημήτρης Καραβέλας (WWF), η κα Σοφία Κουβελάκη (The HOME Project) και η κα Ελίνα Σμπώκου (HOPEgenesis).

Διαβάστε ακόμη

Ματίνα Παγώνη: «Κάντε τεστ κορονοϊού πριν φύγετε για διακοπές»
Καύσωνας: Πότε ξεκινά η υποχώρηση της θερμοκρασίας
Δανός ισχυρίζεται ότι είναι ο Μπεν
Και όμως η Hello Kitty δεν είναι γάτα
Κλειστός ο Εθνικός κήπος
Μάθημα Ηθικής για όσα παιδιά δεν διδάσκονται Θρησκευτικά

Δείτε ακόμη

“Το Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας” σε καλοκαιρινή περιοδεία
Γλυπτική και σώμα: μια σύνθεση
Καλοκαίρι για παιδιά στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
Εθνική Πινακοθήκη: Από την επιφάνεια στον χώρο
Μουσείο Μαρία Κάλλας: Δωρεάν καλοκαιρινές δράσεις για παιδιά
Meet Market: Δωρεάν δραστηριότητες για παιδιά
Share This Post